Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan.

Vår verksamhet är inriktad på utepedagogik och vi vill lyfta fram det forskande, det kompetenta barnet och det lustfyllda lärandet. För oss är det innehållet i varje dag som är viktigt.

Det är genom leken och vardagssituationerna som barnen får sitt språk, lär känna sig själva och sin omgivning. Därför arbetar vi aktivt med att just i vardagen och i leken tydliggöra språket och innehållet i det vi gör.

Vi arbetar dagligen med språk- och matematiklekar. Hos oss kommer barnen att ta del av olika aktiviteter som tema-arbete, olika lekar, utflykter, rörelse/gymnastik, sång/sagostund, skapande verksamhet, kultur och naturvetenskap.

Du kan ladda hem vår verksamhetsplan på sidan ”Dokument”.

Grundläggande värden enligt förskolans läroplan

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som arbetar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på som t.ex. alla människors lika värde, rättvisa och jämställdhet och omsorg och hänsyn till andra människor.

Vi arbetar för att varje dag ska vara den bästa!

Detta gör vi genom att stärka självkänslan genom lagom svåra utmaningar.

Vi jobbar för att barnen ska klara av saker själva. Vi bekräftar dem och ger dem lagom utmanande uppgifter så att barnen får känna att de lyckas.

När barnen ofta får göra det de redan kan stärks deras självkänsla och de känner sig stolta. De ska även få utmaningar och möjlighet att undersöka och prova sig fram för att få nya erfarenheter – detta ger bra självkänsla och självförtroende. Barnen ska uppleva, utforska och ha roligt hos oss.

Målsättningen med vår verksamhet är att vi ska få glada, trygga, nyfikna och forskande barn och samtidigt arbetar vi för ett medvetet och konstruktivt föräldrasamarbete.

Målen med verksamheten

  • Att erbjuda en naturlig miljö för att ge trygghet och främja barnens personliga utveckling.
  • Att utveckla barnens miljömedvetenhet genom aktivt deltagande samt att få delta i odling och trädgårdsskötsel.
  • Att stimulera barnens utveckling genom språk, natur, kultur, fysiska aktiviteter samt social gemenskap.
  • Att alla – barn, föräldrar och personal – tillsammans ska vara delaktiga i våra Individuella Utvecklingsplaner.